.
 

Disclaimer

Disclaimer RM. Classics.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Algemene voorwaarden RM. Classics 


Art. 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de onderneming, RMClassics, gevestigd te Dedemsvaart en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 81884702, hierna te noemen: “RMClassics”, en een wederpartij, hierna te noemen: “Koper”, waarop RMClassics deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Art. 2. Prijzen
2.1 Alle door RMClassics vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van juistheid.
2.2 Prijzen in offertes zijn tot ten hoogste 30 dagen na offertedatum geldig.
Art. 3. Levering en verzending
3.1 Indien een product of goed dat niet op voorraad is wordt besteld zal worden aangegeven wat de verwachte levertijd hiervan is. Vertragingen zullen door RMClassics telefonisch of per email aan de Koper worden gemeld.
3.2 Goederen en producten kunnen persoonlijk worden afgehaald of op verzoek van de Koper worden verzonden. De kosten van verzenden zijn altijd voor de Koper.
3.3 Bij het verkiezen van verzenden met vooruitbetaling dient het overeengekomen bedrag gestort te zijn op de rekening van RMClassics , voordat het artikel verzonden wordt.
Art. 4. Onderzoek, retourneringen en reclames.
4.1 De Koper heeft de verplichting om bij ontvangst te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij RMClassics daarvan binnen 24 uur schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
4.2 RMClassics is niet verantwoordelijk voor het functioneren van los aangeschafte artikelen die in een bestaande configuratie of situatie worden geïntegreerd. Koper dient zich er voor aankoop zelf van te verzekeren dat bovenstaande geen problemen kan of zal opleveren. Problemen veroorzaakt door het niet juist controleren van bovenstaande zijn voor rekening van Koper en geven geen recht op terugname, omruil of restitutie.
4.3 De op publicaties van RMClassics vermelde informatie en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van juistheid. De actueel te leveren artikelen kunnen verschillen van de afgebeelde en/of gepubliceerde artikelen. Hieraan kunnen door koper geen rechten worden ontleend en dit is nimmer een reden voor terugname, omruil of restitutie.
Art. 5. Aansprakelijkheid.
5.1 RMclassics is nimmer aansprakelijk voor schade voortkomend uit verkeerde montage van geleverde producten, of in verkeerde toepassingen gemonteerde producten alsmede het niet functioneren van geleverde producten. Alle geleverde producten dienen te worden gemonteerd door een daarvoor gecertificeerd monteur en conform de richtlijnen van de fabrikant.
5.2 Indien RMClassics aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
5.3 RMClassics is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat RMClassics is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5.4 RMClassics is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van derden waarvan RMClassics zich op eigen initiatief of door aanwijzing ofwel instructies van de Koper bedient.

Art. 6. Betaling en aanbetaling
6.1 Bij het persoonlijk afhalen van goederen of producten geschiedt betaling uitsluitend via bankoverschrijving tenzij anders overeen gekomen.
6.2 Facturen dienen betaald te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.3 Onder aanbetaling wordt verstaan een deelbetaling die dient als zekerheid dat een factuur waarop de aanbetaling van toepassing is volledig door de Koper wordt voldaan. Een aanbetaling is nimmer vrijblijvend en kan niet worden teruggevraagd of gecrediteerd.
Art. 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle te leveren producten en goederen blijven eigendom van RMClassics totdat het volledige factuurbedrag van de factuur waarop de producten aan de Koper zijn gefactureerd is voldaan.
Art. 8. Verwerking Persoonsgegevens
8.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van RMClassics persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. RMClassics verwijst u voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.

8.2 In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt RMClassics nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.
Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RMclassics partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
9.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram